Menu

Generalforsamling 2023

image

Referat af ordinær generalforsamling i VB Oldboysafdelingen den 27. januar 2023.

 

Formanden bød efter veloverstået semifinale ved håndbold-VM velkommen til de fremmødte 19 medlemmer, der sammen havde overværet tv-transmissionen af kampen.

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.

 

Bestyrelsen foreslog Gert Eg, der valgtes enstemmigt.

Dirigenten slog fast, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

  1. Formandens beretning.

 

Formanden indledte sin beretning med at udtale mindeord om 3 medlemmer, der er afgået ved døden i 2022: Carsten Andersen, Svend Erik Kristensen og Finn Larsen.

De afdødes meritter i Vejle Boldklub blev gennemgået, og forsamlingen mindedes de 3 medlemmer.

 

 Arrangementer:

 

Der har i årets løb været følgende arrangementer i oldboysafdelingen: Nytårskur og generalforsamling i januar, sommertræf i august og bankospil i november. Alle arrangementerne med god tilslutning, men dog med dalende antal deltagere.                                                                                     

 

 

Træning: Søndagstræningen foregår fortsat hver uge hele året rundt og  midtugetræningen på tirsdage i perioden 1/10 – 1/4.

 

Turneringshold:

 

Superliga Senior Oldboys (+40) 11-mands vandt turneringens grundspil i såvel forår som efterår, men måtte i slutspillet nøjes med en 4-plads som følge af skader og afbud.

 

Super Veteraner (+50) 7-mands opnåede en 2.-plads efter FB Bredsten, men med klar afstand til Bredballe på 3.-pladsen. I rækken deltog 12 hold.

 

Senior Oldboys (+60) 5-mands sluttede som nr. 4 af 7 hold.

 

Indtægtsgivende aktiviteter:

 

Kridtholdet udgøres fortsat af Børge Mikkelsen, Ole Olesen, Thorben Jensen, Gert Roland  og Erik Rosenlund. Indtægten herfra er nu afdelingens største, økonomiske kilde, idet oldboysafdelingen ikke længere bemander en kiosk på stadion.

 

---------------

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

 

  1. Kassereren aflægger regnskab.

 

Hans Jørgen Lund gennemgik regnskabet for 2022, der udviste et overskud på kr. 12.471,32 og en foreningsformue/egenkapital ved regnskabsårets udløb på kr. 149.778,19.

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

 

 

 

  1. Disponering af over-/underskud iflg. fremlagt regnskab.

 

Der var enighed om, at årets resultat overføres til næste regnskabsår.

 

  1. Indkomne forslag.

 

På bestyrelsens vegne oplyste Hans Jørgen Lund, at Otto Ejsing havde fået særlig opfordring til at deltage i generalforsamlingen. Otto blev indmeldt i Vejle Boldklub som 12-årig den 23. marts 1942. Han har således nu været medlem af VB i mere end 80 år, og han er, hvad medlemsår angår, det ældste medlem af klubben. Otto opnåede i sin aktive spillerkarriere 53 kampe på førsteholdet og scorede 1 mål. Han var bagmanden bag Ejgil Jensens valg til VB´s bestyrelse, hvilket om noget fik stor betydning for klubben. Ikke mindst var Otto en af initiativtagerne til og af stifterne af Vejle Boldklubs Oldboysafdeling i 1961.Bestyrelsen indstillede derfor, at generalforsamlingen hædrede Otto Ejsing som æresmedlem af Oldboysafdelingen.

 

Generalforsamlingsdeltagerne tilsluttede sig enstemmigt dette med akklamation.

 

  1. Valg af bestyrelse

 

Den siddende bestyrelse på 6 medlemmer var alle på valg. Formanden oplyste, at Jesper Eis Hansen og Ole Dregaard ikke ønskede genvalg.

 

Der var herefter enstemmigt genvalg af Peter Fruergaard Hansen, Lars Fuglsang Knudsen, Hans Jørgen Lund og Mogens Thomsen. Som nyt medlem af bestyrelsen valgtes enstemmigt Jesper Bech Sørensen.

 

De 5 sidstnævnte udgør herefter den samlede bestyrelse.

 

 

Formanden omtalte vanskelighederne ved at rekruttere nye medlemmer til Oldboysafdelingen. Han opfordrede til, at der tages initiativer til arrangementer for medlemmerne, der kan tiltrække nye kræfter. Således kunne man efter formandens opfattelse tænke sig oplevelsesture i enten ind- eller udland, hvilket jo helt nærliggende kunne være til overværelse af kampe med attraktive klubber.

 

Medlemmerne opfordredes til at fremkomme med gode forslag.

 

 

-----------------------

 

Dirigenten erklærede dagsordenen for udtømt og takkede for god ro og orden. Der udråbtes et VB-leve for klubben

 

Efterfølgende var der spisning af de traditionelle menuer og fortsat hyggeligt samvær.

 

 

 

 

 

 

 

          Dirigent: Gert Eg                                                                  Ref.: Hans Jørgen Lund

Luk