Menu

Generalforsamling 2024

image

Referat af ordinær generalforsamling i VB Oldboysafdelingen den 26. januar 2024

Formanden bød velkommen til de fremmødte 18 medlemmer
Dagsorden
1. Valg af irigent
Bestyrelsen foreslog Gert Eg, der valgtes enstemmigt, og han slog fast. at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning
Formanden. Peter Fruergaard Hansen omtalte i sin beretning
Arrangementer
Der har i årets løb været følgende arrangementer i oldboysafdelingen: Nytårskur og
generalforsamling i januar og sommertræf i august med deltagelse af 20 medlemmer til
grillaften. Herudover afholdtes i november det traditionelle bankospil med god
deltagelse og masser af præmier. Deltagelse og gevinster lover godt for opretholdelse
af traditionen med bankospil.
Turneringshold
Superliga Senior Oldboys(+40) 11-mands med Jakob Thygesen som holdleder vandt
turneringen og gik ubesejret gennem sæsonen.
Super Veteraner(+50) 7-. med Peter Fruergaard Hansen som holdleder blev vinder af
puljespillet i turneringen, men vandt dog ikke finalestævnet.
Senior Oldboys(+60) 5-mands ligeledes med Peter Fruergaard Hansen som holdleder
havde undertiden vanskeligt ved at stille hold og måtte melde afbud et par gange. Holdet
sluttede sidst i turneringen.
Herefter udtalte formanden mindeord om afdelingens æresmedlem, Otto Ejsing, der afgik
ved døden i 2023. Otto var en af initiativtagerne til og medstifter af VB's oldboysafdeling.
Forsamlingen mindedes Otto Ejsing ved et øjebliks stilhed.
Endelig gentog formanden sidste års bemærkninger om det vanskelige ved at rekruttere ny
medlemmer til afdelingen.
Formanden sluttede sin beretning med at takke medlemmerne for den forgangne sæson.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt
3. Kassereren aflægger regnskab
Hans Jørgen Lund gennemgik regnskabet for 2023, der udviste et overskud på kr.
5.549.94 og en foreningsformue/egenkapital ved regnskabsårets udløb på kr. 155.328.]3
Regnskabet blev enstemmigt godkendt
4 Disponering af over underskud iflg. fremlagt regnskab
Der var enighed om, at årets resultat overføres til næste regnskabsår
5. Indkomne forslag
Bestyrelsen stillede forslag om fastsættelse af vedtægter for oldboysafdelingen. Hans
Jørgen Lund redegjorde for nødvendigheden heraf som følge af de stramme
hvidvaskregler, pengeinstitutterne er blevet pålagt. Forslag til vedtægter var inden
generalforsamlingen udsendt til medlemmerne
Der var ingen bemærkninger til bestyrelsens forslag til vedtægter, der blev enstemmigt
vedtaget.
6. Valg af bestyrelsen
Den siddende bestyrelse på 5 medlemmer var alle på valg
Der var herefter enstemmigt genvalg af Peter Fruergaard Hansen, Lars Fuglsang
Knudsen, Hans Jørgen Lund, Jesper Bech Sørensen og Mogens Thomsen. der således
udgør den samlede bestyrelse
7. Eventuelt
Der forelå intet
Dirigenten erklærede dagsordenen for udtømt og takkede for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for , myndig ledelse af generalforsamlingen Der
udråbtes et VB-leve for klubben.
Efterfølgende var der spisning af de traditionelle menuer og fortsat hyggeligt samvær
samt håndboldsemifinale på 'TV.
/
..-Æ
Dirigent: Gert Eg Ref. : Hans Jørgen Lund

Luk